بیشتر از ۱۰ ساله که با واحدهای تابعهی وزارت بهداشت کار می‌کنم. با این حجم از حیف و میل بیت‌المال، سالانه میشه کلی بیمارستان جدید ساخت