گرمه لامصب. کولر هم تا طبقه‌ی ۱ نمی‌کشه. دفعه پیش طبقه ۴ بودیم کولر مثل طوفان کار می‌کرد