شرق حتی می‌تونست گوشه‌ی عبای آیت الله طالقانی رو هم بده دستش مثلن داره عباشو می‌ندازه رو شونه‌ش https://t.co/LoZW73pxhO