یا مثلن یکی رو هم می‌ذاشتن روبروش مثلن داره با پشت دست می‌زنه تو دهنش