اینکه ۲/۳ از مدیران شرکت دارای مدرک کارشناسی ارشد باشن یا ۶ماه برای حداقل ۳ نفر حق بیمه واریز کرده باشن دلیل نمیشه برای دانش‌بنیان بودن شرکت