دو روز بود تو ‌پانسیون حبث کرده بودم خودمو. دیگه اومدم بیرون مغزم خنک شه.