مشخصه من قشنگ مستم از این هوا؟ هر نسیمی که به تنم می‌خوره می‌رم فضا