رو تن خودشم زار می‌زنه؟ یا من از این چیزا سر در نمیارم؟ مخصوصن سمت چپی https://t.co/2BseetnYtL