بعضی تعارفات غیر از الکی بودن غیر منطقی هم هست.طرف صندلی جلوی ماشین می‌شینه برمی‌گرده رو به صندلی عقب نشسته‌ها می‌گه ببخشید پشتم به شماست