آخه رواست من با این سن و با این هیکل، پله‌ها رو دو تا یکی بالا پایین برام برای چارتا دونه امضا؟