سه برابر هزینه‌ی انصراف اون موقع رو الان کردن تو پاچه‌م منم فقط دست به سینه ایستادم و تشکر کردم