این حرف شاید تو سیاست و کشورداری و ... مصداق داشته باشه ولی لباسی که زشته دیگه زشته خب. نیاز به تخصص نداره که