دوستانی که این روزا رو برای سفر به تبریز انتخاب کردن خوش به حالشونه با این هوا