User avatar

بدترین کتک دوران تحصیلم رو از معلم پنجم تو سوز سرمای زمستون با شلنگ گاز خوردم. سال دوم راهنمایی هم از زیر چک و لگد مدیرمون سالم بیرون اومدم

Comment

من دوم و سوم راهنمایی توسط ناظم وحشی و دبیر حرفه و فن

 ‎· حســـــــنے

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10