User avatar

جم کرد یه اجرا از سهراب پورناظری و یه گروه پخش کرد فوق العاده بود. کام‌کارها نبودن فکر کنم. نشناختم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10