User avatar

دانشگاه ها مگه فرم نظام وظیفه رو خودشون نمیفرستن به سازمان وظیفه عمومی؟ پلیس +۱۰ ها چرا پر از دانشجوئه؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10