User avatar

واحد درآمد خبری از قیمت این دارو نداشت و اسناد بیمه رو همینطوری دیمی با قیمت ۴۰-۵۰ هزار تومن سند کرده بیمه هم از خداش بوده و صداشو درنیاورده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10