User avatar

RT @lluminous: با احترام به خاطره تمام کسانی که برای کمک به دیگران جان‌شون رو از دست دادن، با آرزوی صبوری برای بازمانده‌هاشون https://t.co/LGWaPFKUQp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10