WorthListeningTo

Music is what ‌FEELINGS ‌ sound like!

Avatar for mqmalik
خیال انگیز ~ صدیق تعریف ‌ ‌ ‌ ‌---- ‌ ‌ ‌ ‌ خیال‌انگیز و جان‌پرور چو بوی گل سراپایی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ نداری غیر از این عیبی که می‌دانی که زیبایی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌به شمع و ماه حاجت نیست بزم عاشقانت را ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تو شمع مجلس‌افروزی ‌تو ماه مجلس‌آرایی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مراد ما نجویی ورنه رندان هوس‌جو را ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بهار شادی‌انگیزی حریف باده پیمایی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مه روشن میان اختران پنهان نمی‌ماند ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌میان شاخه‌های گل مشو پنهان که پیدایی
Comment
Top class stuff!! ‎· SaeedVasi
Avatar for koleksiyoner
Avatar for koleksiyoner
NO blues - Longa Shahnaaz (2007 / Ya Dunya)
Comment
Hocam hoşgeldiniz ‎· orphanedland
Comment
Hoşbulduk Orfe, selamlar :)) ‎· Koleksiyoner Ali
Avatar for mqmalik
مرا آتش صدا کن تا بسوزانم سر و پایت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مرا باران صلا ده تا ببارم بر عطش هایت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مرا اندوه بشناس و کمک کن تا بیامیزم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مثال سرنوشتم با سرشت چشم زیبایت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مرا رودی بدان و یاری ام کن تا درآویزم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌به شوق جذبه وارت تا فرو ریزم به دریایت
Avatar for mqmalik
مست جنون ~ علیرضا شهاب —— مرا گویی که رایی من چه دانم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ چنین مجنون چرایی من چه دانم
Comment
++ ‎· SaeedVasi
Comment
منم در موج دریاهای عشقت / مرا گویی کجایی؟ من چه دانم؟ ‎· SaeedVasi
Avatar for mqmalik
Drunk On Your Love ~ Brett Eldredge.
Comment
The second she walked through the door, I caught a buzz ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ One taste from your lips knocked me out just like a drug ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ The rest of the night's kind of blurry ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Now the sun's peeking through the shades ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ I can't help but laugh cause I kind of like feeling this way ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ I woke up, up still drunk, drunk ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ On your love, love, on your love, love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Now I know why I'm feeling so high, high ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Cause I'm still drunk, drunk on your love, on your love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ It's not in the whiskey, tequila or the wine ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ It's all about the touch and the fire in your eyes ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ It gets me fumbling always stumbling through a haze ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ I got plenty to do just laying here with you all day ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ I woke up, up still drunk, drunk ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ On your love, love, on your love, love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Now I know why I'm feeling so high, high ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Cause I'm still drunk, drunk on your love, on your love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Wish I could bottle you up and drink you in all day long ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Every day singing this song ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ I woke up, up still drunk, drunk ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ On your love, love, on your love, love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Now I know why I'm feeling so high, high ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Cause I'm still drunk, drunk on your love, on your love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Woke up still drunk on your love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ On your love, on your love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ On your love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ On your love, on your love ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ On your love, get drunk on your love, yeah ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ I'm so drunk. ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
چه قشنگ :) ‎· پریســــا
Comment
(: مرسی پریسا جان :) بنظرمم آهنگ قشنگیه این آهنگ :) صدای خواننده و لیریکس آهنگ رو خیلی دوست دارم ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
'hash-tagging this feed' time! :)) #mQzik ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
++ ‎· SaeedVasi
Avatar for mqmalik
How Could I Want More ~ Jamie Lynn Spears.
Avatar for mqmalik
شانه بر زلف پریشان ~ سارا زارع
Avatar for mqmalik
چه کسی می داند... که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی؟... چه کسی می داند... که تو در حسرت یک روزنه در فردایــی؟... پیله ات را بگشا... تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایــی
Comment
شعر: سهراب‌ سپهری. آواز: هادی فیض آبادی ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Avatar for mqmalik
آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم ~ هژیر مهرافروز
Comment
‌ ‌ ‌ ‌ ‌اوست نشسته در نظر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ من به کجا نظر کنم؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اوست گرفته شهر دل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ من به کجا سفر برم؟ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Avatar for mqmalik
How Long ~ Lionel Richie.
Avatar for mqmalik
نوبهار
Comment
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمد از ره فصل زیبای بهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نوبهاران خنده زد بر سبزه زار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌پیک نوروزی رسید از آسمان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌از سفر آمد پرستو نغمه خوان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باز شد چشم بنفشه بر بهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌زرد و نیلی در کنار چشمه سار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بخت اگر خواب است بیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌عاشقانه باز دیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده نوروز در ایران زمین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک ما شد رشک فردوس برین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نارنج و ترنج و عطر بید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می توان از تربت حافظ شنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باز شد چشم بهاران بر خزر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد صدفها خانه در و گوهر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دشت ارژنگ باز هم بیدار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌از شقایق دامنش گلنار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌قاصدک آمد که مهمان آمده ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نرگس های ایران آمده ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک من ای قبله گاه عاشقان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نوبهارانت همیشه جاودان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌رودهایت پر خروش و بی قرار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌کوههایت سر بلند و استوار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بند بند ما همه از خاک توست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تار و پود ما ز خاک پاک توست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده نوروز در ایران زمین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک ما شد رشک فردوس برین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نارنج و ترنج و عطربید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می توان از تربت حافظ شنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خون پاک عاشقی در جان ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ریشه این عشق در ایران ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هموطن نوروز تو پیروز باد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای وطن هر روز تو نوروز باد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هموطن آمد دوباره نوبهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد سراسر خاک ایران لاله زار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد فلک از باد نوروزی جوان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باز کرده چتری از گل ارغوان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آسمان برداشت زیر ابروی عشق ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌پرشده دنیا زعطر و بوی عشق ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بخت اگر خواب است بیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌عاشقانه باز دیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نوبهاران خنده زد بر کوهسار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌پونه زاران شد کنار چشمه سار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌قطره شبنم به برگ گل چکید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شانه زد باد بهاران زلف بید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دامن ایران زگل سرشار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای عزیزان موقع دیدار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بعد از این هر روز بهتر روز ما ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌جاودانه تا ابد نوروز ما ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده نوروز در ایران زمین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک ما شد رشک فردوس برین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نارنج و ترنج و عطر بید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می توان از تربت حافظ شنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خون پاک عاشقی در جان ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ریشه این عشق در ایران ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هموطن نوروز تو پیروز باد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای وطن هر روز تو نوروز باد ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
نوروز نیاں بچپن آلیاں یاداں نہ دِواؤ مِکی ماڑا :-)) ‎· SaeedVasi
Avatar for mqmalik
Never Been To Spain ~ Three Dog Night.
Comment
awesome song! ‎· iFriend
Comment
++ ‎· SaeedVasi
Avatar for mqmalik
یک گل، ده گل، صدها گل ~ سیمین قدیری
Comment
یک گل ، ده گل ، صدها گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌این‌ جا ، آن‌ جا ، هر جا گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دامن ، دامن ، فروردین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می‌روید بر دل‌ ها گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باغ و دره پر گل شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌کوه و دشت و صحرا گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌لب‌ها را گل خندان کرد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد از شادی لب‌ها گل ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
آخی این آهنگ بشدت نوستالژیکه :) ‎· پریســــا
Comment
++ ‎· SaeedVasi
Avatar for mqmalik
بت پرست ~ معین
Comment
شده ام بت پرست تو ، قسم به چشمون مست تو/ به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو/ آه ، شده ام جام دست تو/ به تو چون سجده میکنم ، شرر تو هر سینه میزنم/ به قصه میخوام که بعد از این بت روی تو بشکنم/ آه ، بت روی تو بشکنم/ شب هجرون دیگه تمومه ، گل مهتاب بر سر بومه/ عاشقی جز بر تو حرومه ، که برای تو زنده ام/ آه ، که برای تو زنده ام/ روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه/ دل من یک کاسهٔ خونه ، که برای تو زنده ام/ آه ، که برای تو زنده ام/ شده ام بت پرست تو ، قسم به چشمون مست تو/ به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو/ آه ، شده ام جام دست تو/ به تو چون سجده میکنم ، شرر تو هر سینه میزنم/ به قصه میخوام که بعد از این بت روی تو بشکنم/ آه ، بت روی تو بشکنم/ شب هجرون دیگه تمومه ، گل مهتاب بر سر بومه/ عاشقی جز بر تو حرومه ، که برای تو زنده ام/ آه ، که برای تو زنده ام/ روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه/ دل من یک کاسهٔ خونه ، که برای تو زنده ام/ آه ، که برای تو زنده ام/ عزیزم کاسه چشمم سرایت/ میون هر دوچشمم جای پایت/ شب هجرون دیگه تمومه ، گل مهتاب بر سر بومه/ عاشقی جز بر تو حرومه ، که برای تو زنده ام/ آه ، که برای تو زنده ام/ روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه/ دل من یک کاسهٔ خونه ، که برای تو زنده ام/ آه ، که برای تو زنده ام/ ‎· پریســــا
Avatar for mqmalik
Enter Sandman ~ SHEL.
Avatar for mqmalik
تا به كجا می برد این دل مرا ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌سوی فنا می برد این دل مرا ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بین كه چه سان جانب دشت جنون ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بی سر و پا می برد این دل مرا
Comment
#MQzExcerptionZ (Bi gharar by Hamed Saghiri) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
بؤں اچھا ہے ‎· SaeedVasi
Comment
(: ڈھیر اچھا ہے ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Avatar for mqmalik
Et Maintenant ~ Gilbert Bécaud.
Comment
una joya musical! ‎· iFriend
Avatar for mqmalik
High ~ Young Rising Sons.
Avatar for mqmalik
Good Golly Miss Molly ~ Little Richard.
Avatar for mqmalik
Sarab ~ Hayedeh سراب ~ هایده
Comment
از آن زمان که آرزو ، چو نقشی از سراب شد/ تمام جستجوی دل ، سوال بی جواب شد/ نرفته کام تشنه ای ، به جستجوی چشمه ها/ خطوط نقش زندگی ، چو نقشه ای بر آّب شد/ چه سینه سوز آه ها ، که خفته بر لبان ما/ هزار گفتنی به لب ، اسیر پیچ و تاب شد/ نه شور عارفانه ای ، نه شوق شاعرانه ای/ قرار عاشقانه هم ، شتاب در شتاب شد/ نه فرصت شکایتی ، نه قصه و روایتی/ تمام جلوه های جان ، چو آرزو به خواب شد/ نگاه منتظر به در ، نشست و عمر شد به سر/ نیامده به خود دگر ، که دوره شباب شد ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
+++++ ‎· پریســــا
Avatar for mqmalik
لشکر مژگان تو غارت دلها کند ~ علیرضا قربانی
Comment
zabardast! ‎· SaeedVasi
Avatar for mqmalik
Carry On ~ Coeur De Pirate.
Avatar for mqmalik
Dil ‌Kare ‌ Chu ‌ Che. ‌ दिल ‌ करे ‌ चूं ‌ चें ‌ चूं ‌ चें ‌ चें ‌
Comment
I just love this song! दिल ‌करे ‌चूं ‌चें ‌चूं ‌चें ‌चें!!! :)) ‎· Kanga'na
Comment
............. دل کرے چُوں چَ‌یں چُوں چَ‌یں چَ‌یں چُوں چَ‌یں چُوں چَ‌یں چَ‌یں :-)) zabarrrdassst!! ‎· SaeedVasi
Avatar for mqmalik
شاهدِ غم ~ عبدالحسین‌مختاباد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10