شما که هنوز آواتارتونم همون قبلیاس. پس کی می خواهید یه ذره پیشرفت کنید؟