با من صنما دل یک دله کن گر سر ننهم وانگه گله کن... بَه بَه به