yol
من اصلا خوابم نبرده و منتظر دیدن ویدیو های انتخابات هستم آخرین ویدیو مال کوچک زاده بود که با درود بر خاتمی شروع شد و با فریاد برو ته صف تمام شد دم مردم گرم