سلام فرفرجونیا :)))
یوری گاگارین ؟ :)) بجا نمیارم که ! ‎· Mamad
کی هستی؟ ‎· کلاغ کوچیکه
این رضا هست :)) رضاریتو ! ‎· Mamad
خب نظریات مختلفی مطرح هست ‎· یوری