سلام فرفرجونیا :)))
یوری گاگارین ؟ :)) بجا نمیارم که ! ‎- Mamad
کی هستی؟ ‎- کلاغ کوچیکه
این رضا هست :)) رضاریتو ! ‎- Mamad
خب نظریات مختلفی مطرح هست ‎- یوری