ولش کنید الان فارسیش کنند دوباره میشه فلان نفر خوششان آمد