یوری هویت جدیده اینجاست از گذشته ها هم چیزی نپرسین تا سر وقتش بهتون بگم
Create_Your_Own_Logo___Free_Logo_Design__Maker__Generator.pngCreate_Your_Own_Logo___Free_Logo_Design__Maker__Generator.png
خب آخه یه ذهنیتی باشه که بدونیم تو کدوم قشر بودی اقلا، دختری یا پسری و نمیشه روت سرمایه گذاری کرد؟ :)) ‎- alimgn
آقا آقا ما خودمون آقاییم و دنبال سرمایه گذاری! تف به این بازار خراب ‎- یوری
سرمایه گذاری نه دوان دوانی :)) ‎- پرنده مهاجر
ای بابا، تف :)) ‎- alimgn
پرنده دیگه امپریالیسم جهانی تاثیر خودشو گذاشته دیگه :)) ‎- alimgn
خب ما از کجا بدونیم تو کدوم دسته بودی؟ :))) ‎- کلاغ کوچیکه