یه فیلیمی هم بود بعد از ده سال چندتا هم کلاسی قدیمی دور جمع شدند و همه شون بنز داشتند به جز اون حسن جوهرچی بیچاره