شما چه جور دو جور غذا بیشتر می تونید بخورید؟ من یک جور بیشتر باشه اعصابم خورد میشه! مغزم هنگ می کنه :دی