اینجوری که کسی ساب آدم نیست و تو هم کسیو ساب نداری چقدر خوبه. مثل حرف زدن با دیوار خونه هست :دی