چرا وقت نمیشه بیعم اینجا فضولی کنم! چه بساطیه آخه!