باید قول بدید هر موقع تو صحن علنی اینجا دعوا شد منو هم خبر کنید :دی