اینجا هم رصدگر داره یا دورانش تمام شد؟
یحتمل ‎· ملیحه سادات