بریم آقا جان بریم، درود و دو صد بدرود
شب بر شما خوش ‎· خانوم میم
شبه اصن؟ :دی . ‎· خانوم میم
شب تون به خیر ‎· ملیحه سادات
@saye همین پیش پا شما شب شد :دی ‎· زبل خان
@ghamehejraan با سپاس، بر شما نیز هم ‎· زبل خان