بریم آقا جان بریم، درود و دو صد بدرود
شب بر شما خوش ‎- خانوم میم
شبه اصن؟ :دی . ‎- خانوم میم
شب تون به خیر ‎- ملیحه سادات
@saye همین پیش پا شما شب شد :دی ‎- زبل خان
@ghamehejraan با سپاس، بر شما نیز هم ‎- زبل خان