به امید روزی که سرباز تو مملکت نباشه، یعنی‌ سربازی بالکل ملغی شود صلوات غرا