علی‌ خط خطی‌ کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی‌ من؟ تو بی‌ من کجایی؟