دستم بوی گاز میده، نپکم! نمیرم! گاز گرفته نشم :/ من به زندگی‌ امیدوارم