میگن آدم‌های مزخرف آدم‌های مزخرف رو جذب خودشون میکننا! الان این استاد مزخرف یک منشی‌ مزخرف تر از خودشو استخدام کرده!