عزیزان شما هم به این که من رسیدم رسیدین؟ هر چی‌ آدم مزخرف تر همانا به جاهای بالاتر رسیدن همانا