اون زمونا فر‌ فر‌ یه ربات داشت لایک میکرد، لاقل آدم حس نمیکرد داره برا خودش حرف میزنه :دی