یعنی‌ پس فردا اگه منم استاد بشم انقدر سر شلوغ میشم؟! مسخرشو در آوردن دیگه