چقدر پروپزال نوشتن جون و وقت آدمو میگیره، مخم کار نمیده به خدا!