یه جمله مینویسم یه فید میزنم، باز مینویسم باز فید میزنم و چنین است که چنان