با هویج کیوی هم میخورم، نمیرم حالا به هم میخورن؟ من جوونم با شونصد تا آرزو