استادم بر خلاف اخلاق گند چند روز گذشتش ظاهرا امروز خوشحاله، خنده هاش امواج گرانشی ایجاد کرده تو دپارتمان :دی