اینایی که تا یکی‌ رو میبینن از یه شهر دیگه شروع می‌کنن جوکای مربوط به محل زندگی‌ طرف رو تعریف کردن خیلی‌ خرن!
در مواردی حتا گاو نرن! ‎· زبل خان