داعش متمدن و امروزی و دنیا دیده و متخصص
احسنت... ‎· zYa-Bushehr