داعش متمدن و امروزی و دنیا دیده و متخصص
احسنت... ‎- zYa-Bushehr