دنیای ما تو این یک جمله خلاصه میشه، یکی‌ بود یکی‌ نبود
امروز زیر آسمونی....فردا زیر خاک ‎- amink
اوهوم @amink ‎- زبل خان
همینه ‎- zYa-Bushehr