دنیای ما تو این یک جمله خلاصه میشه، یکی‌ بود یکی‌ نبود
امروز زیر آسمونی....فردا زیر خاک ‎· amink
اوهوم @amink ‎· زبل خان
همینه ‎· zYa-Bushehr